Obchodní podmínky Nebankovní registr

pro online lustraci osob a firem.

I.

Předmět smlouvy

Poskytovatel služby je Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 01911945 (dále jen “Nebankovni-Registr.cz, s.r.o.”) touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít online aplikace sloužící pro lustraci v Centrální evidenci exekucí a přidružených rizkových databázích. Aplikace využívá počítačové rozhraní ke stažení a prohlížení dat a informací o subjektech žijících či podnikajících v České republice s tím že, data a informace jsou získávána z placené databáze provozované Exekutorskou komorou České republiky, Nebankovním registrem s.r.o., Insolvenčním rejstříkem MVČR a dalšími veřejnými i placenými rejstříky a dtb. (dále též jako „Aplikace“ či „Předmět podlicence“). Poskytovatel dále touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění ke způsobu užití a v rozsahu stanoveném touto smlouvou za odměnu sjednanou dále touto smlouvou (dále také jen jako „Podlicence“). Bližší specifikace funkcí a způsobu využití aplikace je dále popsána v článku II. této smlouvy.

Nabyvatel není povinen Licenci využít. Licence je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout třetí osobě. Nabyvatel rovněž není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci. Nabyvatel není oprávněn Předmět licence dále samostatně upgradovat, upravovat a vyvíjet.

II.

Aplikace

Vstup do Aplikace je umožněn pouze pověřeným a schváleným osobám a zaměstnancům Nabyvatele prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu s tím, že Nabyvatel musí splňovat kritéria stanovená Registrem a musí prokazatelně dodržovat zákonná nařízení v podobě procesně kontrolních a preventivních mechanismů spojených s dostatečným zabezpečením osobních dat.

Aplikace je přístupná přes internetové rozhraní a umožňuje Nabyvateli získávat data a informace o fyzických a právnických osobách ve vymezeném rozsahu na základě zvolených parametrů dle možností Aplikace, přičemž tyto databáze jsou určeny

2.a ke komerčnímu využití Nabyvatelem, dle parametrů určených souhlasem poskytnutým Subjektem údajů a

2.b k získání informací o zápisu v Centrální evidenci exekucí, Nebankovním registru, Insolvenčním rejstříku apod.

Nabyvatel může provádět dotazy z důvodu definovaném ve 2.b tohoto odstavce pouze na základě platného souhlasu Subjektu údajů popř. oprávněného zájmu. Nabyvatel zasláním dotazu do Aplikace stvrzuje, že k tomuto úkonu má výslovný a platný souhlas Subjektu údajů, nebo má oprávněný zájem.

Poskytovatel je ve vybraných oblastech Správcem dat, a to zejména v případech ukládání a archivování získaných dat prostřednictvím Aplikace a třetích stran, dále pak Zpracovatelem v případech zpracovávání dat Subjektu údajů za účelem plnění této smlouvy.

V rámci Aplikace jsou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje o Nabyvateli a o Subjektu údajů.

V rámci Aplikaci nejsou zpracovávány tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Aplikaci umožňuje Nabyvateli získat následující údaje o subjektech (fyzických a právnických osobách) v České republice: informace z Centrální evidence exekucí, Nebankovního registru, Insolvenčního rejstříku, z rejstříku Neplatných dokladů aj. Kompletní výčet kategorií informací, jež Aplikace Nabyvateli zprostředkuje, je uveden na webových stránkách Nebankovni-registr.cz a v rozhraní Aplikace. Výčet dat a informací se může u jednotlivých Subjektů údajů lišit.

Aplikaci je přístupná nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jakékoliv neplánové výpadky fungování Aplikace je Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit a zároveň je povinen o jejich existenci, příčině a lhůtě odstranění neprodleně informovat Nabyvatele. Aplikaci bude pro Nabyvatele aktivována bez zbytečného odkladu a to podepsáním licenční smlouvy oběma smluvníma stranama a úhradou služby.

Nabyvatel je oprávněn Aplikaci využívat výhradně pro své potřeby dle platných právních předpisů České republiky a Evropské Unie, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).

Nabyvatel má právo užívat Aplikaci pouze po dobu trvání a účinnosti této smlouvy. Nabyvatel není oprávněn poskytnout Aplikaci, její část, data prostřednictvím Aplikace získaná a jejím prostřednictvím zobrazená, či jejich část, třetí straně zdarma či za úplatu bez písemného souhlasu Poskytovatele, a to pod smluvní pokutou ve výši desetinásobku ceny poskytnutého data za každé takové poskytnutí. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody Poskytovatele.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené Nabyvateli použitím Aplikace, vadami Aplikace či v důsledku použití dat získaných s použitím Aplikace anebo jejich vad. Pro účely naplnění právních povinností vyplývajících smluvním stranám z GDPR smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že Nabyvatel nese veškerou odpovědnost za zpracování a použití Aplikací poskytnutých osobních údajů pro svoji potřebu.

III.

Odměna za poskytnutí Licence

Úhrada bude provedena formou předplatného spočívajícího v kreditovém systému – Nabyvatel si vždy předplatí částku, která bude odpovídat určitému počtu dotazů. Cena dotazu je odvislá od počtu nakoupených dotazů jednorázově viz ceník Aplikace. Za každý jednotlivý dotaz bude z kreditního účtu odečten jeden kredit.

V případě dotazů na detail exekuce je Nabyvateli odečten další kredit.

IV.

Platební podmínky

Dobití kreditu bude probíhat tak, že Nabyvatel požádá o vystavení faktury na částku, o kterou chce dobít kredit pro lustraci. Na základě této faktury budou uhrazeny finanční prostředky k navýšení kreditu. Kredity jsou vždy připsány Nabyvateli do druhého pracovního dne.

Úhrada bude vždy probíhat prostřednictvím bankovního převodu a to prostřednictvím platby z účtu nebo platby kartou.

Obě smluvní strany se dohodli, že kredit nemůže nabývat mínusových hodnot tj. v okamžiku nulového kreditního účtu jsou služby automaticky deaktivovány.

V.

Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Smluvní strany se zavazují, že všichni pracovníci Nabyvatele i Poskytovatele, kteří pracují s osobními daty získanými prostřednictvím Aplikace jsou důvěryhodní, odborně způsobilý a jsou Vázány mlčenlivostí a to po dobu minimálně pěti let.

Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují respektovat bez výhrad podmínky využívání Aplikace Poskytovatele a dále pak závazná smluvní ujednání a právní normy spojené s výkonem jejich činnosti, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR). Smluvní strany jsou povinny prokázat, že výše uvedené povinnosti byly plněny po celou dobu trvání této smlouvy.

Obě strany se podpisem této smlouvy zavazují umožnit druhé straně provést kontrolní audity plnění povinností stanovených touto smlouvou a principy GDPR. O úmyslu provést kontrolní audit je každá ze smluvních stran povinna informovat druhou stranu s minimálně pětidenním předstihem před termínem konání kontrolního auditu. Náklady spojené s vykonáním auditu jdou k tíži smluvní strany, která kontrolní audit vyvolala. Kontrolní audit mohou vykonávat pracovníci smluvní strany, popř. pověřená expertní společnost. Pracovníci vykonávající audit mají oprávnění vstupovat do míst plnění a zařízení, jež jsou užívána pro plnění povinností spojených s předmětem činnosti smluvní strany a dále získávat informace od pracovníků či dalších osob (např. subdodavatelů) formou písemné či ústní komunikace v rozsahu potřebném pro audit.

Smluvní strany se zavazují, že v případě, že jedna ze stran bude potřebovat doložit souhlas Subjektu údajů v návaznosti na žádost Subjektu údajů či kontrolního orgánu, bude tento souhlas v co nejkratší možné době poskytnut s tím, že tato doba nesmí být delší jak pět pracovních dní.

V případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu je postižená smluvní strana povinna o tomto incidentu informovat druhou smluvní stranu, a to neprodleně nejdéle však do 48 hodin od zjištění. Součástí informace musí být popis incidenční události vč. rozsahu, důsledků a způsobu řešení vzniklé situace.

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním svého názvu či loga v referenčních listech a v jiných obdobných materiálech jako např. marketingové materiály, obchodní nabídky apod.

Tato smlouva představuje úplnou a výlučnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy
a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran v přímé nebo nepřímé souvislosti s předmětem této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě případně odchylují od platného zákona, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné odchýlit způsobem, který strany v této smlouvě ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného ujednání. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného.

Nabyvatel přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy a není oprávněn se domáhat obnovení jednání o podmínkách této smlouvy po podstatné změně okolností, nastalé po uzavření této smlouvy, a to ani při prodloužení doby trvání této smlouvy podle článku VI. odst. 2. této smlouvy shora.

Smluvní strany sjednaly, že pro řešení sporů ze vztahů vzniklých na základě této smlouvy je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Poskytovatele.

 

Ceník

Cena za lustraci jedné osoby nebo ič

kredit webtrh, platební kartou 99 Kč / lustrace